Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów wsklepie internetowym www.trifan www.h2oshop.pl www.kayakshop.pl , których właścicielem jest Sport Company Polska z siedzibą wRytlu przy ul. Dworcowej 6

89-642 Rytel NIP 967-017-51-14, nr konta bankowego:
ALIOR BANK ODDZIAŁ WCHOJNICACH NR 55 2490 0005 0000 4500 2714 5517

zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwana niżej „Usługodawcą”.

Kontakt zUsługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów Infolinii: 52349 54 56
korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@h2oshop.pl

lub wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej
§ 1.Definicje

1.Regulamin.Niniejszy regulamin jest regulaminem, októrym mowa wart. 8 ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z2002 r. Nr 144, poz. 1204 zpóźn. zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym wprzypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, atakże osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, aktóra dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta zinnych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zprzedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio zjej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione iopisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie wchwili składania zamówienia, jako dostępne lub zpodanym stanem towarowym. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre zZamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego ozaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży iusługa Rezerwacji.
6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym wzwiązku zdostawą np: odbiór produktów wsklepach firmowych.
7. Produkt – Towary iUsługi dodatkowe prezentowane wSklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów wrozumieniu ustawy -Kodeks Cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym aKupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub wSklepie stacjonarnym h2oshop. Wprzypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość wrozumieniu ustawy zdnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta ( Dz. U. z2014 r. poz. 827).
9. Sklep Internetowy. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.h2oshop.pl , www.kayakshop.pl

za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty.
10. Strona – Usługodawca iKlient.
11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.h2oshop.pl lub www.kayakshop.pl

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj iilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Odbiór wsklepie – Zamówienie zgodnie zdefinicją powyżej, zokreślonym miejscem odbioru wjednym zpunktów wskazanych na Stronie Sklepu
§ 2.Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia wSklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się zRegulaminem iakceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia zpowodu braku dostępności towaru. Wtakiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak wterminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi otym Kupującego. Wprzypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
3. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe iw zakresie wjakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Ceny Produktów podawane są wzłotych polskich isą cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu

§ 3.Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów wSklepie Internetowym idokonywania Rezerwacji Produktów zwykorzystaniem Konta Klienta .
2. Kupujący może skorzystać zopcji zapamiętania jego danych przez system wcelu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji poprzez rejestrację iutworzenie Konta Klienta
3. Konto Klienta to narzędzie dostępne wsystemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail ihasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę ipoprawianie danych osobowych, itp.
4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna idobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Wtym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login ihasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu iKlient ma obowiązek zachowania go wtajemnicy ichronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
6. Kupujący może wkażdym czasie wypowiedzieć umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną z7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności wsklepie, wszczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta wciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne zzablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną z7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania zusług jest oczywiście sprzeczny zzasadami icelem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Kupującego jest sprzeczna zobowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, atakże jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie obezprawnym charakterze podanych danych lub związanej znimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość obezprawnym charakterze podanych danych lub związanej znimi działalności iuprzednio zawiadomił Kupującego ozamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Kupujący wrażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
8. Oświadczenie owypowiedzeniu umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany wKoncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie owypowiedzeniu umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
10. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja zsubskrypcji polega na kliknięciu wlink podany wstopce każdego „Newsletter-a” iwykonaniu instrukcji.
§ 4. Składanie Zamówienia
1. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się zjego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:
a. Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni wtygodniu, lub
b. Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii wgodzinach jego pracy. Wtakim wypadku
Kupujący jest zobowiązany do podania konsultantowi Infolinii danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zakres danych niezbędnych wtakim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, atakże dane Kupującego, czyli: imię inazwisko, dane kontaktowe iadres dostawy.
3. Zakres niezbędnych danych może się różnić wzależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
4. W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW wformule „zakupy bez rejestracji”
5. W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie zdanymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej zInfolinią, aKupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt zInfolinią.
6. Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, Sprzedający przekaże Kupującemu przed zawarciem umowy informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, ajeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu iprzesłanek jej wypowiedzenia.
7. W przypadku skontaktowania się Sprzedającego zKupującym przez telefon wcelu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta otym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, wimieniu której telefonuje.
8. W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego ozawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.
9. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej wrozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
10. Kontakt drogą telefoniczną wsprawie złożonych Zamówień iRezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie wgodzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego
11. Na zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu paragon lub fakturę. Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.

12. Warunkiem realizacji Zamówienia iprzez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza wserwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, wszczególności numeru telefonu iadresu e-mail. Wwypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań wcelu ich uzyskania od Kupującego zwykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt zKupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.13. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie iprzesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, wszczególności takich jak: faktury VAT zzałącznikami, faktury VAT korygujące zzałącznikami iformularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania iprzesyłania faktur VAT wformie elektronicznej, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2012 r. wsprawie przesyłania faktur wformie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.14. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych wbazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego wcelu ich przetwarzania wzwiązku zrealizacją Zamówienia. Wwypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu wswoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.15. Kupujący może także złożyć zamówienie zwykorzystaniem Konta Klienta, októrym mowa w§3 ust.3.16. Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany wzamówieniu adres poczty elektronicznej), wktórym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne wzależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru ipłatności za zamówione Produkty.17. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze zobowiązkiem zapłaty za pośrednictwem Strony Sklepu wmomencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację oprzyjęciu Zamówienia do realizacji za pośrednictwem Infolinii wtrakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii, ajeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej wchwili dostarczenia zamówionej rzeczy.18. Termin ważności Zamówienia wwypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej zZamówienia na wskazany numer konta wwyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, aKupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
19. Z zastrzeżeniami opisanymi w§2 ust.3, Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia Zamówienia na nie więcej niż 2 sztuki jednego towaru wciągu doby (sprzedaż detaliczna) dla jednego Kupującego.

§ 5. Formy płatności.
1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości iwybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego wtrakcie składania Zamówienia.
a. Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie wtytule wpłaty swojego imienia inazwiska oraz numeru zamówienia.
b. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego wSklepie Internetowym (np. www.payu.pl). Wwypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko isprawnie będzie mógł dokonać płatności. Wwypadku gdy Kupujący będzie korzystał zpłatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze ikredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.
c. Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie wmomencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu ipobrania. Opłaty te doliczane są wmomencie składania Zamówienia przez Kupującego isą widoczne wodpowiednim polu formularza Zamówienia wSklepie Internetowym

§ 6. Dostawa itransport

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, wszczególności od momentu uznania konta Sprzedającego wwypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego wwiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie, aw przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy
4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie wpierwszym kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbierz wsklepie”, a więc zodbiorem zamówionego towaru wsklepie stacjonarnym, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia, adla pozostałych opcji dostawy, koszt ten wynosi 9,90 wopcji przelew przed wysyłką , 0zł przy zamówieniu owartości powyżej 300,00zł. Przy zakupie zopcją "pobranie-płatność kurierowi " koszt przesyłki wynosi 14,90 zł.
5. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą firmy kurierskiej GLS świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego.
6. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa zpowodów leżących po stronie Klienta, wszczególności ale nie wyłącznie zpowodu nieobecności wmiejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja omiejscu iczasie wktórym można odebrać Zamówienie.
7. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
8. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy wpierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. Wprzypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - wtym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie zaznaczenie wdokumentach przewozowych kurierowi bądź odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze wobecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. Wsytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego iwizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy wobecności kuriera, spisać protokół szkody. Wprotokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru iopakowania, anastępnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
10. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy obezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego otakim zdarzeniu za pośrednictwemformularza reklamacyjnegodostępnego na Stronie Sklepu Internetowego, bądź za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej.
§ 7. Reklamacje
Każdy towar zakupiony jest fabrycznie nowy iposiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki iczas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju iprzeznaczenia sprzętu oraz producenta.
1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych należy wypełnić poniższy formularz iwraz zproduktem oraz dowodem zakupu odesłać na adres Sport Company Polska 89-642 Rytel ul. Dworcowa 3 zdopiskiem reklamacja. Wybór ikoszty dostarczenia produktu ponosi kupujący.

b. złożyć Sprzedającemu reklamację ztytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja ztytułu rękojmi może zostać złożona za pomocąformularza reklamacyjnego, wformie elektronicznej lub wformie pisemnej wsklepie stacjonarnym będącym własnością sprzedawcy.
c. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie ibez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony. Reklamacja ztytułu rękojmi rozpatrywana jest wterminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli wciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. Wprzypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się zdostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sprzedawca.
§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie zustawą zdnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. z2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem wrozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, wterminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie zustawą zdnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. z2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem wrozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, wterminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenieoświadczeniao odstąpieniu od umowy,
w formie pisemnej, na adres Sport Company Polska 89-642 Rytel ul. Dworcowa 3 z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru”
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli oodstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta wzwiązku zwyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać wzwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, októrym mowa wust. 1. nie przysługuje konsumentowi wodniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał wpełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, iktóre mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana wzapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał wcelu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi wodniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane wzapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. zawartej wdrodze aukcji publicznej;
j. o świadczenie usług wzakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych zwypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli wumowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ipo poinformowaniu go przez przedsiębiorcę outracie prawa odstąpienia od umowy.
7. Wprzypadku skorzystania przez konsumenta zprawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż wterminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego wstanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania zniej wsposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech ifunkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oodstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, wtym koszty dostarczenia rzeczy, zzastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego zżadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy zpowrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, wzależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:
Sport Company Polska Dworcowa 6 89-642 Rytel

13. W przypadku decyzji ozwrocie zakupionego towaru, prosimy okontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
14. Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób iprzechowywane wsposób zgodny zobowiązującym prawem.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie towary, nazwy iznaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie wcelach identyfikacyjnych imogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Ceny iwarunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i/lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne zdanymi katalogowymi producentów.
4. Podczas składania Zamówienia bądź Rezerwacji, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie iprzetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych wzamówieniu, dla celów związanych zrealizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 roku oochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie wcelu izakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu wszczególności przedsiębiorcom pośredniczącym wzamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym ifirmom kurierskim wcelu nadania przesyłki.
5. Wszelkie reklamacje iuwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych wpreambule Regulaminu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące wsprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, zktórego korzysta Klient, aktóre uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego ioferowanych za jego pośrednictwem usług.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji wSklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
§ 10. Wejście wżycie izmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi wżycie wdniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje oinnej dacie.
2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową zprawem wypowiedzenia umowy wterminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu wbrzmieniu obowiązującym wchwili złożenia zamówienia.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Reklamowane oraz zwracane produkty prosimy wysyłać na adres : Sport Company Polska Dworcowa 3 89-642 Rytel

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie ekspertyzy produktu stąd wraz zroszczeniem reklamacyjnym należy przesłać produkt.
Formularz reklamacji (pobierz)

Formularz zwrotu ,odstąpienia od umowy (pobierz)

W razie dodatkowych pytań prosimy okontakt. telefoniczny. 52 3495456